Chaiyaphum Knowledge Institute Loading

เกี่ยวกับเรา

สถาบันชัยภูมิศึกษา ภายใต้แนวคิด และค่านิยม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้นแบบการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์รวมภูมิปัญญา องค์ความรู้ และวิชาการทุกมิติ “เข้าใจอดีต รู้ทันปัจจุบัน สรรค์สร้างอนาคตชัยภูมิ” ร่วมกำหนด และชี้นำทิศทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพัฒนา และสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อการกินดี อยู่ดีมีสุข ภายใต้คุณธรรม ๔ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ “วินัย สุจริต จิตอาสา พอเพียง” นอกจากนี้สถาบันชัยภูมิศึกษายังเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนเวทีชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดพื้นที่ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสืบสานรักษาอัตลักษณ์ที่ดีงามความเป็นชัยภูมิ