Chaiyaphum Knowledge Institute Loading

การเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์

วันที่ 9 เมษายน 2565 นายกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 3 เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัด สอบถามข้อมูลวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าชาวบ้าน นำไปสู่การศึกษาค้นคว้า และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูลวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ชาวบ้าน การแสดงสินค้าของชุมชน และนำไปจัดทำชุดข้อมูลความรู้ เก็บไว้ที่สถาบันชัยภูมิศึกษา โดยมีนายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวสุนันทา...