Chaiyaphum Knowledge Institute Loading

อสม.กับการดูแลสุขภาวะคนชัยภูมิ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่วนหน้า ช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ มีโอกาสต้อนรับคณะประธานชมรม อสม.อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งมาประชุมร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผอ.สถาบันชัยภูมิศึกษา คุณอัครแสนคีรี โลห์วีระ ที่ปรึกษา และสมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขตอำเภอคอนสวรรค์และอำเภอแก้งคร้อ เกี่ยวกับแผนงาน แนวทางกิจกรรมการทำงานของ อสม. โครงสร้างเครือข่ายการทำงาน ปัญหาอุปสรรค...

การเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์

วันที่ 9 เมษายน 2565 นายกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 3 เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัด สอบถามข้อมูลวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าชาวบ้าน นำไปสู่การศึกษาค้นคว้า และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูลวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ชาวบ้าน การแสดงสินค้าของชุมชน และนำไปจัดทำชุดข้อมูลความรู้ เก็บไว้ที่สถาบันชัยภูมิศึกษา โดยมีนายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวสุนันทา...

การเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ การแสดงความสามารถของนักเรียน

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานฯ และคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ การแสดงความสามารถของนักเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่สถาบันชัยภูมิศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ...